Dr. Prakash Sontakke with Fazal Qureshi, CN Chandrashekhar and TAS Mani